масова філософія

Всього: 3 матеріалів.
Ясна І. Феномен масової філософії у просторі масової культури // XI Міжнародна наукова конференція «Філософія: нове покоління» на тему «Philosophy: Between Science and Humanities» (Київ, 24-25 березня 2016)

Доповідь присвячено тенденції формування у сучасному суспільстві запиту на специфічну спрощену форму філософського знання та діалогу, яку означено як «масову філософію». Систематизовано причини, форми та можливі наслідки процесів «масовізації філософії» та «філософізації масової культури», а також окреслено роль, яку, на думку автора, мають відігравати представники академічної філософії з урахуванням зазначених тенденцій.

Переосмислення відносин між академічною філософією та повсякденним життям, сприяння створенню суспільного простору для загальнодоступного, але якісного наукового дискурсу про складні сучасні проблеми, що становлять суспільний інтерес, вихід філософії за межі «академічного гетто», створення її позитивного образу у масовій свідомості та поширення її у культурному просторі шляхом донесення до широких кіл освічених людей її потенціалу як потужного інструменту вирішення конкретних практичних проблем, універсального методу пізнання, засобу критичного мислення та аргументації.

Ці завдання набувають особливої актуальності в сучасних кризових умовах, про що свідчить наявність соціального запиту до філософії, що проявляє себе через спонтанний інтерес до неї в широких колах населення. Утім навіть представники академічної філософії і, ба більше, студенти-філософи, не завжди повною мірою уявляють роль та навіть обов'язки професійного філософа в цих умовах.

Тому завданнями проекту є:

  • проведення статистичного дослідження «Образи філософії у масовій свідомості» та популяризація його результатів;
  • систематизація та поширення інформації про проекти, ініціативи та події у галузі "масової філософії" на сайті http://philosophy.ua/uk/public, а також стимулювання представників академічної філософії до активного виходу в публічний простір шляхом створення реєстру Index of Publicity;
  • видання колективної монографії "Філософія в публічному просторі";
  • розробка та впровадження підручника та спецкурсу "Філософія в публічному просторі та соціальна місія філософа" для магістрантів та аспірантів філософських спеціальностей.

Статистичне дослідження «Образи філософії у масовій свідомості» проводиться в межах проекту «Ребрендинг філософії» для фіксації суспільних уявлень про філософію та її місце у системі освіти.