«Translatio Humanitarica»: у пошуках «канону» гуманітарної термінології

Ясна І. Translatio Humanitarica»: у пошуках «канону» гуманітарної термінології // Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри: Міжнародна наукова конференція (Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 15–16 вересня 2016).

В доповіді показано значущість належної інформаційної інфраструктури для ефективного розвитку перекладацької справи і формування фахових тезаурусів різних галузей науки. Представлено загальнонаціональний портал академічних гуманітарних перекладів і термінології «Translatio Humanitarica», який є першою українською спробою забезпечення такої інфраструктури.

Розвиток та упорядкування наукової термінології є важливою умовою ефективності наукової діяльності в будь-якій галузі. Утім, найбільшої актуальності термінологічні питання набувають у сфері соціально-гуманітарних наук, мова яких значно більше пов’язана із повсякденною мовою, ніж, скажімо, термінологія природничих чи медичних наук. Смисли, що створюються у філософії, культурології, політології тощо, транслюються назовні – літературну та повсякденну мову. Тож, від рівня розвитку та усталеності національної академічної мови у галузі гуманітаристики залежить розвиток мови літературної, а слідом за нею і повсякденної, в межах та засобами якої й формується колективна свідомість нації.

Утім, наразі українська мова гуманітарних досліджень перебуває у стані формування та знаходиться, мабуть, у більш невизначеному становищі, ніж термінологія інших галузей науки, внаслідок жорсткої цензури, якої зазнавали переклади філософських, соціологічних та суміжних творів за часів СРСР.

Однією з нагальних проблем, що, попри активну роботу окремих фахівців та установ в даному напрямку, стримують його розвиток, є відсутність ресурсної та інформаційної бази, яка дозволила б систематизувати та зробити загальнодоступними наявні напрацювання, які часто залишаються доступними лише вузькому колу колег, що беруть безпосередню участь у тих чи інших проектах.

Тому, попри те, що перекладацька робота, текстологічні, термінологічні і лексикографічні дискусії тривають, слід визнати, що сфера академічного гуманітарного перекладу сьогодні вимагає окрім цього відповідної ресурсної та інфраструктурної бази, що дозволить акумулювати в загальнонаціональному масштабі, упорядкувати, систематизувати та зробити загальнодоступним весь цей, вже досить суттєвий, обсяг напрацювань в обох сферах: власне, перекладацькій та термінологічній.

Спробою створення такої інфраструктури є перший вітчизняний проект такого роду «Translatio Humanitarica», який розроблено та впроваджується в межах Ініціативи сприяння розвитку гуманітаристики в Україні «Ребрендинг філософії» (http://philosophy.ua) за підтримки Українського філософського фонду, часопису «Філософська думка», кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Центру філософської текстології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наразі портал містить три структурних розділи:

  • реєстр перекладів, що дозволяє систематизувати результати перекладацької діяльності шляхом створення відкритого електронного реєстру академічних перекладів, що міститиме інформацію про здійснені видання, діючих перекладачів, переклади, над якими триває робота, рецензії на здійснені переклади, а також тексти перекладів у відкритому доступі (з дозволу правовласників);
  • реєстр термінологічних дискусій, що дозволяє актуалізувати та систематизувати матеріали термінологічних, лексикографічних і текстологічних дискусій і аналітичні публікації, від давніх до поточних, та забезпечити їх доступність для широких кіл фахівців, діяльність яких пов’язана з дослідженням чи перекладом іноземної літератури, а також пересічних читачів;
  • наскрізний лексикон термінів та персоналій з посиланнями на відповідні термінологічні та перекладацькі дискусії, а також варіантами перекладу фахових термінів, що були визнані авторитетними фахівцями в ході цих дискусій, що дозволяє об’єднати ці два реєстри у єдиний інформаційний простір.

За умов досягнення максимальної повноти та своєчасного оновлення реєстр перекладів має всі підстави стати центральним національним довідником перекладної гуманітарної літератури. Реєстр термінологічних дискусій, враховуючи те, що на порталі акумулюються матеріали і точки зору найавторитетніших перекладачів, здатен стати центральним національним термінологічним ресурсом у галузі гуманітаристики.

Оскільки розвиток філософування неможливий без контакту з іншими царинами гуманітарного (і не лише) знання, художньою літературою та навіть масовою культурою, неминучим є вихід цього реєстру за межі суто філософської тематики та охоплення більш широкого кола тем та галузей знань, яке можна означити як гуманітаристику в широкому сенсі. Доцільною уявляється також мультиплікація проекту, алгоритми якого є цілком придатними для систематизації перекладацької та лексикографічної роботи в різних академічних галузях.

Така робота сприятиме підвищенню якісного рівню перекладацької, дослідницької та викладацької діяльності, розвитку не лише наукової, але й літературної і повсякденної мови, а також формуванню у суспільстві більш відповідального ставлення до мови та перекладу, без чого неможливе гармонійне існування держави та нації.