Політична суб’єктність як форма прояву соціальної суб’єктності

Кисельова Ю.М. Політична суб’єктність як форма прояву соціальної суб’єктності // Філософія в сучасному соціумі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 24-26 квітня 2013 року, Донецький національний університет, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т1. – 244 с. – С. 141-143.

Проблема становлення політичних еліт, політична суб’єктність розглядається через більш широке поняття - політична соціальну суб’єктність в цілому. Показано, що неможливо говорити о політичній активності громадян, нації окремо від розгляду типу їхньої соціальної суб’єктності. Саме ця фундаментальна характеристика індивіда та суспільства повинна бути основою дослідження політичної сфери.

Проблема політичної суб'єктності та становлення політичних еліт сьогодні є проблемою, яка найбільш жваво обговорюється європейською філософією і соціально-гуманітарними науками. Однак фундаментальне осмислення цього питання вимагає дещо розширити тему, і говорити не про політичного, але про соціального суб'єкта, суб'єкта історії в широкому сенсі, розуміючи політичну суб'єктність як одну з граней суб'єктності соціальної.

Соціальна суб'єктність, яка в самому загальному вигляді може інтерпретуватися як здатність до автономних, незалежних, активних дій, проявляє себе не тільки в політичній сфері, але і у всіх інших сферах соціальної взаємодії, причому в кожний історичний період і в кожному суспільстві стверджується свій тип суб'єкта. Соціальна суб'єктність, таким чином, може розглядатися як одна з основних функціональних характеристик людини (групи людей, спільноти, народу), базова культурна детермінанта, яка визначає моделі взаємодії людини зі світом і її поведінку в будь-якому з соціальних процесів.

Ці базові уявлення детермінують, зокрема, суб'єктність людини в сфері політики. Зрозуміло, що для підданого старокитайської або давньоєгипетської імперії, який жив в створеному всемогутніми богами і тому цілком сакральному, непідвладному людині світі, політична сфера та імператорська влада також уявлялися чимось сакральним, незбагненним, зовнішнім по відношенню до простого смертного. Для європейця епохи Просвітництва або Нового часу, у свідомості якого зусиллями просвітників послідовно руйнуються традиційні засади і цінності, характерно усвідомлення свого суб'єктного статусу по відношенню до природи, яка розуміється тепер як об'єкт перетворень, а не як первинна сакральна даність. Держава і влада також десакралізуються, а отже, людина усвідомлює свій суб'єктний статус по відношенню до них. Є закономірним, що саме в цей період по Європі прокотилася хвиля революцій під гаслами загальної рівності і свободи. Також закономірно, що людина епохи постмодерну, прямо або побічно вбирає в себе ідеї М. Фуко, Ж. Бодрійяра, Ж. Дельоза про владні методи програмування свідомості через інститути суб'єктивації дисциплінарного суспільства (фабрику, школу, клініку, армію, в'язницю пр.) або за допомогою мас-медіа, прагне скоріше «вирватися з Матриці», сховатися від всевидючого ока системи, ніж конструктивно перетворювати її за допомогою своєї участі в політичних процесах.

Таким чином, проблему політичної суб'єктності не можна розглядати саму по собі, як самостійний феномен, вона завжди буде органічно пов'язана з темою соціальної суб'єктності в цілому, як інтегральної функціональної характеристики людини або нації. Узагальнено кажучи, які характеристики суб'єктності людини, такі й усі її дії в кожній із сфер життя. Навряд чи можна говорити про становлення політично активного суб'єкта у відриві від розвитку суб'єктних якостей в інших сферах життя. Тому мова повинна йти про суб'єктність в цілому і вже потім - про політичну суб'єктність як одну з її граней.

У світлі вищесказаного виникає закономірне питання: до якої міри і ким може і повинен контролюватися (або конструюватися?) цей процес. Чим зумовлені зміни парадигм суб'єктності - іманентною логікою історії, автономною внутрішньою роботою кожної людини, зовнішніми умовами, які сприяють трансформації суб'єктності, або цілеспрямованим впливом владних структур або інших груп людей? Очевидно, на практиці має місце поєднання в тій чи іншій пропорції як природних процесів суб'ектогенеза, так і зовнішніх цілеспрямованих дій, які направлені на формування соціального суб'єкта заданого типу. Це, базуючись на термінології М. Фуко [2], можна позначити як проект суб'єктивації або, в термінології В. Лепського [1], проект збірки суб'єкта, а сукупну державну політику щодо суб'єктності - як політику суб'єктивації.

Існує безліч історичних прикладів успішних проектів суб'єктивації. Кінцевою метою просвітницького проекту було не підвищення загального рівня освіченості, але підготовка за допомогою цього масового суб'єкта, готового до буржуазних революцій. Діяльність сучасних борців за деконструкцію гендерних та інших стереотипів - це проекти суб'єктивації. Політика Євросоюзу по роботі з молодими лідерами з країн, що розвиваються, і вихованню громадянської активності в молоді - це проект, спрямований на формування певного типу суб'єктності, адекватного загальній стратегії європейського розвитку. Проекти збірки суб'єктів російського і світового розвитку, розробка яких ведеться в Інституті філософії Російської академії наук, спрямовані на вирішення цієї ж задачі. І так далі.

Отже, будь яким парадигмальним переворотам передує трансформація соціального суб'єкта - природна або спроектована. При цьому важливо розуміти, що мова йде про двосторонні процеси становлення як лідера, здатного стати детонатором змін, так і масового суб'єкта, орієнтованого на ту або іншу модель розгортання подій і, отже, здатного сприйняти імпульс цього лідера.

Сьогодні, коли вже стали загальноприйнятими заяви про настання переломної для європейської культури епохи, задачі збірки адекватного ситуації соціального суб'єкта виходять на перший план. І тут поки залишається відкритим цілий ряд питань. Яким має бути цей новий європейський і, зокрема, український суб'єкт? Хто повинен стояти «у керма» української політики суб'єктивації? Чи повинна ця політика бути єдиним державним проектом або реалізовуватися децентралізовано безліччю автономних недержавних організацій? Очевидно, що, якщо в цій ситуації ми не зробимо раціонального та обґрунтованого вибору подальшого шляху розвитку, цей вибір буде зроблено за нас в результаті сукупного впливу тих чи інших факторів.

Література 

1. Проблемы субъектов в постнеклассической науке / под ред. В. Аршинова, В.Е. Лепского. – Москва: Когито-Центр, 2007. – 176 с.

2. Фуко М. Субъект и власть // Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью: в 3 т. – М.: Праксис, 2006.