матеріали конференції

Всього: 33 матеріалів.
Ясна І. Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора сучасних і традиційних суспільств // Україна і світ: діалог мов і культур: Міжнародна науково-практична конференція (Київський національний лінгвістичний університет, 30 березня -1 квітня 2016 року). - http://uwdlc.knlu.kiev.ua/?p=115

Проаналізовано опозицію легкості-тяжкості/важкості, що в тих чи інших контекстах зустрічається у представників різних філософських напрямків та побутовій фразеології, як релевантну метафору для порівняння традиційного і модерного типів суспільств, яку може бути застосовано для аналізу сучасних світових процесів та конфліктів як один з шляхів пошуку порозуміння.

Ясна І. Феномен масової філософії у просторі масової культури // XI Міжнародна наукова конференція «Філософія: нове покоління» на тему «Philosophy: Between Science and Humanities» (Київ, 24-25 березня 2016)

Доповідь присвячено тенденції формування у сучасному суспільстві запиту на специфічну спрощену форму філософського знання та діалогу, яку означено як «масову філософію». Систематизовано причини, форми та можливі наслідки процесів «масовізації філософії» та «філософізації масової культури», а також окреслено роль, яку, на думку автора, мають відігравати представники академічної філософії з урахуванням зазначених тенденцій.

Ясна І. Толерантність в моносуб'єктних та полісуб'єктних суспільствах. // ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців (8-9 травня 2015 року) - Чернівці, 2015. - 272 с. - С. 100–105.
Ясна І. Філософія і підприємництво як складові "суб'єктної освіти" // Філософія: нове покоління - 2015. Матеріали Х студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції (НаУКМА, 21-22 травня 2015 року). - Київ, 2015.

Запропоновано поняття «суб’єктної освіти» як такої, що сприяє становленню двох рис: суб’єктивності як свободи мислення та суб’єктності як свободи дії. Зазначено, що такий підхід сприяє формуванню європейської свідомості, специфічною ознакою якої є інтерпретація людини як «суб’єкта».

Ясна І. Універсальні компетенції як основа функціональної освіти. // Дні науки філософського факультету – 2015. Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2015", 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] - Київ, 2015. - Т. 6 - 151 с. - С. 143.

Розглянуті «універсальні навички» як необхідний елемент освіти епохи ринків праці, які швидко змінюються. Запропоноване поняття «функціональної освіти», яка повинна надавати практичні навички та вміння, які не мають однозначної жорсткої прив’язки до конкретної професії, але дозволяють стати «універсальним фахівцем». 

Ясна И. Апробация в популярных медиа как необходимое условие академической карьеры. // Філософія як культурна політика сучасності : тези доповідей ІІ всеукраїнської наукової конференції 17–18 жовтня, 2014 р., м. Острог. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 86 с. - С. 51.

На постсоветском пространстве замкнутость академического сообщества в самом себе стала обычным положением дел, что неизбежно приводит ученых к зацикливанию на одной точке зрения и «научной слепоте». Решение - в утверждении апробации научных исследований в популярных периодических изданиях и на публичных неспециализированных мероприятиях как необходимого условия поддержания научного статуса.

Киселёва Ю.Н. «Subjektgeist» как онтологическая детерминанта / Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали XXXІII Міжнародної науково-практичної конференції (18 квітня 2014 року, Донецьк). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – 180 с. - С. 45-46.

В доповіді впроваджується термін «Subjektgeist», для означення своєрідного суб’єктного типу, суб’єктної парадигми, яка притаманна будь яким культурно-історичним епохам та може розглядатись як їхня фундаментальна ознака, яка зумов-лює всі прояви цих епох та їхні відмінності однієї від іншої. 

Киселева Ю.Н. Исторические формы «преодоления времени» // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : Мидгард, 2013. – 225 с. - С. 84-86.
Рассмотрен феномен страха времени как неотъемлемая характеристика любого индивида или общества. Прослеживается динамика темпоральных представлений в истории западноевропейской культуры в разрезе форм преодоления этого страха.
Киселёва Ю.Н. Політична суб’єктність та її конструювання / Тези доповіді на круглому столі "Політиками народжуються, навчаються чи стають випадково?" в межах IX семінару творчої молоді «Смолоскип» (5-11 травня 2013, м. Ворзель).

Розглянуто політичну суб’єктність як одну з форм прояву соціальної суб’єктності. Поставлено питання про те, чи є процес формування такої суб’єктності природним процесом або проектом цілеспрямованого конструювання з боку владних еліт або інших сил. 

Кисельова Ю.М. Політична суб’єктність як форма прояву соціальної суб’єктності // Філософія в сучасному соціумі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 24-26 квітня 2013 року, Донецький національний університет, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т1. – 244 с. – С. 141-143.

Проблема становлення політичних еліт, політична суб’єктність розглядається через більш широке поняття - політична соціальну суб’єктність в цілому. Показано, що неможливо говорити о політичній активності громадян, нації окремо від розгляду типу їхньої соціальної суб’єктності. Саме ця фундаментальна характеристика індивіда та суспільства повинна бути основою дослідження політичної сфери.