Поточний

Всього: 12 матеріалів.

Робоча тема дисертаційного дослідження "Смисловий вимір соціального конфлікту".

Ясна І. «Публичный поворот» и становление публичной гуманитаристики (на примере Украины). // Первый белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» (Минск, 18-20 октября 2017 г.). - Минск, 2017.

Готується до друку.

Ясна І. Реєстр перекладів «Translatio Humanitatis»: функціональні можливості та культурне значення. // Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.) - Київ, 2017. - http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1064.

Представлено концепцію, історію створення, структуру та функціональні можливості реєстру перекладів соціально-гуманітарної літератури «Translatio Humanitatis», а також окреслено його роль у розвитку вітчизняної перекладацької справи.

Ясна І. «Public turn» та філософія в публічному просторі // Філософська думка, 2017, №1. - С. 28-41.
Стаття розпочинає цикл теоретичних і практичних розвідок, що дадуть змогу послідовно висвітлити різні аспекти побутування філософії у публічному просторі. У ній розглянуто передумови та наслідки «публічного повороту» в гуманітаристиці кінця ХХ – початку ХХІ століть. На прикладах проаналізовано типовий процес інституціалізації «публічних» напрямків соціально-гуманітарних дисциплін. Розглянуто специфіку цього процесу у царині філософії. Систематизовано наявні дослідження філософії в публічному просторі та підходи до інтерпретації «публічної філософії». Запропоновано нарис можливої програми дій для розвитку цього різновиду філософської активності в Україні.

Дослідження семантичного кола революції 2014-16 року у циклі статей та відкритих обговорень, а також створення історико-семантичного словнику українського конфлікту, який буде видано українською та англійською мовами.

Переосмислення відносин між академічною філософією та повсякденним життям, сприяння створенню суспільного простору для загальнодоступного, але якісного наукового дискурсу про складні сучасні проблеми, що становлять суспільний інтерес, вихід філософії за межі «академічного гетто», створення її позитивного образу у масовій свідомості та поширення її у культурному просторі шляхом донесення до широких кіл освічених людей її потенціалу як потужного інструменту вирішення конкретних практичних проблем, універсального методу пізнання, засобу критичного мислення та аргументації.

Ці завдання набувають особливої актуальності в сучасних кризових умовах, про що свідчить наявність соціального запиту до філософії, що проявляє себе через спонтанний інтерес до неї в широких колах населення. Утім навіть представники академічної філософії і, ба більше, студенти-філософи, не завжди повною мірою уявляють роль та навіть обов'язки професійного філософа в цих умовах.

Тому завданнями проекту є:

  • проведення статистичного дослідження «Образи філософії у масовій свідомості» та популяризація його результатів;
  • систематизація та поширення інформації про проекти, ініціативи та події у галузі "масової філософії" на сайті http://philosophy.ua/uk/public, а також стимулювання представників академічної філософії до активного виходу в публічний простір шляхом створення реєстру Index of Publicity;
  • видання колективної монографії "Філософія в публічному просторі";
  • розробка та впровадження підручника та спецкурсу "Філософія в публічному просторі та соціальна місія філософа" для магістрантів та аспірантів філософських спеціальностей.

Метою проекту є створення ефективних інформаційних інструментів і ресурсів для розвитку академічного філософського перекладу в Україні шляхом зосередження й систематизації у відкритому національному електронному реєстрі різнопланових даних про перекладені тексти, заплановані акції, перекладацькі проекти, над якими триває робота, фахівців і організації, що залучені до царини перекладу, дотичні дослідницькі публікації, а також створення майданчика для перекладацьких, текстологічних і лексикографічних дискусій.

Забезпечення академічної філософської спільноти України ефективними інформаційними ресурсами й інструментами прозорої наукової діяльності шляхом створення національного галузевого індексу наукових установ та інших організацій, періодичних видань, фахівців, публікацій, дисертацій, фахових перекладів та наукових подій із впровадженням інструментів кількісного аналізу, а також формування у вітчизняних академічних колах традиції активного наповнення таких реєстрів силами самих суб’єктів фахової спільноти за аналогією із світовими науковими базами даних.